• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Shopd2

#1
 ขอทราบรายละเอียด
#2
  ทัวร์ต่างประเทศ 2567 พาเที่ยว เดินทางปลอดภัย ราคาย่อมเยา ทัวร์ต่างประเทศ 2567 มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม ทัวร์ต่างประเทศ 2567 สบายสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ต่างประเทศ 2567 ปี2566 -2567  
#3
  แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง นำทาง เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง มีไกด์ดูแล ที่พัก อพาร์เม้นท์ แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง สบายสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำปรึกษา แพ็กเกจทัวร์เวียดนามญาจาง ปี2566 -2567  
#4
  ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว พาเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาประหยัด ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น ครอบครัว ปี2566 -2567  
#5
  ทัวร์เกาหลี 5 ดาว จัดทัวร์ดูงานต่างชาติ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 5 ดาว รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 5 ดาว โดยคณะทำงานผู้ที่มีความชำนาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567  
#7
"เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ
SPC และ QC7 Tools"
(SPC & QC 7 Tools for Processing and Quality Control) วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน
อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       
ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์  โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557 หลักการและเหตุผล          Statistical Process Control หรือ SPC คือ การควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตสินค้าโดยใช้หลักทางสถิติเป็นเครื่องมือ ด้วยการสุ่มตัวอย่างตามวิถีทางสถิติที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสังเกตุ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และวัดผลการดำเนินงานผลิตเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายกระบวนการ สามารถกำจัดของเสีย และทราบสาเหตุของการผลิตของเสียได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (High Quality) ต้นทุนการผลิตต่ำ (Low Cost) และส่งมอบสินค้าได้ตรงกำหนดเวลา (On Time Delivery)          การควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ QC 7 Tools (Quality Control 7 Tools) หรือเครื่องมือ 7 ประการในการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานมาใช้เพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยการลดของเสียหรือ Re-work ลง ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ทราบถึงสาเหตุและที่มาของของเสียที่ผลิตขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการหาแนวทางและวิธีการในการจัดการและควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตามที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน          ด้วยเหตุนี้หลักสูตรเทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบขององค์กร และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยวัตถุประสงค์1. เพื่อให้เข้าใจถึงเหตุผล และความสำคัญในการควบคุมและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงเทคนิคการลดของเสียในธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม ทราบสาเหตุและแหล่งที่มาของของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ SPC และ QC 7 Tool ได้อย่างแท้จริง2. เพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านคุณภาพได้เข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือและระบบดังกล่าวมาใช้ปฏิบัติได้จริง เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการวางแผนการด้านคุณภาพและปฏิบัติงานให้ดี มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ำอย่างเหมาะสม และทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะมีผลกำไรในการดำเนินธุรกิจได้เนื้อหาของหลักสูตร1. การควบคุมกระบวนการและคุณภาพด้วยหลักการ Statistical Process Control คืออะไร จุดประสงค์ ความแม่นยำและประโยชน์ที่ได้รับ2. ความรู้ทางสถิติและข้อมูลเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพ3. ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพด้วยหลักการ SPC4. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและกระบวนการด้วยหลักการ SPC5. การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 ประการ (QC 7 Tools)
 • แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
 • กราฟ (Graph)
 • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
 • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
 • ฮีสโตแกรม (Histogram)
 • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
6. กรณีศึกษากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพและการจัดการคุณภาพโดยรวมวิธีการสัมมนา   การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมองกลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ วิศวกรระยะเวลา        1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น. ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#8
  ทัวร์ซีอาน เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์ซีอาน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ซีอาน พวกเรามีของกินและก็ของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#9
  ทัวร์อุซเบกิสถาน พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์อุซเบกิสถาน ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์อุซเบกิสถาน พวกเรามีของกินรวมทั้งของว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์อุซเบกิสถาน พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#11
รับทำตำราและหนังสือ รับทำเอกสารประกอบการสอน รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำงานวิจัยทุกประเภท รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  รับทำผลงานเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษรับทำผลงานชำนาญการชำนาญการพิเศษ รับเขียนบทความทุกประเภท รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ รับทำตำราและหนังสือ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจนตามหลักการหรือข้อกฎหมาย ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ค่าบริการเริ่มต้น ห้าพันบาท ถึง สามหมื่นบาท เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420 ID: bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/ https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/home https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch22 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch23 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch24 
#12
รับทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก รับงานวิจัยทุกประเภท รับทำตำราและหนังสือ รับทำเอกสารประกอบการสอน รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  รับทำผลงานเชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษรับทำผลงานชำนาญการชำนาญการพิเศษ รับเขียนบทความทุกประเภท รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ รับทำตำราและหนังสือ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจนตามหลักการหรือข้อกฎหมาย ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษหรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีเยี่ยมต่อหน่วยงาน ส่วนราชการ ประชาชนและประเทศชาติทำมานานกว่า 15 ปี ให้คำปรึกษาจนเสร็จได้ตำแหน่ง รับประกันคุณภาพทุกชนิดงาน บริการด้วยความรวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ค่าบริการเริ่มต้น ห้าพันบาท ถึง สามหมื่นบาท เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420 ID: bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/ https://sites.google.com/view/doctoral-dissertation-research/home https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch22 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch23 https://academiccenter.my.canva.site/doctor-petch24
#13
ในโลกของสมาร์ทโฟน การเลือกระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด การตัดสินใจเลือกระหว่าง Android และ iOS อาจเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากทั้งสองระบบนี้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจว่าระบบปฏิบัติการไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุด โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย แอปพลิเคชันที่รองรับ และความคุ้มค่า1. ความง่ายในการใช้งาน (User-Friendliness)สำหรับผู้ใช้ทั่วไป ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยที่สำคัญ iOS ของ Apple มีชื่อเสียงในด้านอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย การออกแบบ UI ของ iOS เน้นความเรียบง่ายและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็วในทางกลับกัน Android ที่พัฒนาโดย Google มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอหลัก วิดเจ็ต และการตั้งค่าอื่น ๆ ได้มากมาย แม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็ให้ความยืดหยุ่นที่สูงกว่า iOS2. ความปลอดภัย (Security)ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน iOS มีความปลอดภัยที่สูง เนื่องจาก Apple มีการควบคุมแอปพลิเคชันใน App Store อย่างเข้มงวด ทุกแอปพลิเคชันจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนที่จะถูกเผยแพร่ ทำให้มีโอกาสน้อยที่มัลแวร์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยจะเข้าสู่ระบบในขณะที่ Android มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยบ้าง เนื่องจาก Google Play Store มีการควบคุมแอปพลิเคชันที่น้อยกว่า ซึ่งอาจทำให้มีแอปพลิเคชันที่มีมัลแวร์หลุดเข้ามาได้ อย่างไรก็ตาม Google ก็ได้พัฒนาระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีฟีเจอร์ Google Play Protect เพื่อช่วยป้องกันมัลแวร์3. แอปพลิเคชันที่รองรับ (App Availability)ในด้านแอปพลิเคชัน ทั้ง iOS และ Android ต่างก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมาย iOS มักจะได้แอปพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อน Android เนื่องจากนักพัฒนามักจะเลือกพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ iOS ก่อน เนื่องจากมีรายได้สูงกว่าและการทำงานของแอปพลิเคชันบน iOS มักจะง่ายกว่าอย่างไรก็ตาม Android ก็มีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมายเช่นกัน และบางแอปพลิเคชันก็มีฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้บน Android เท่านั้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันใน Google Play Store มักจะมีตัวเลือกที่หลากหลายมากกว่า4. ความคุ้มค่า (Value for Money)ความคุ้มค่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ใช้ต้องพิจารณา สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS มักจะมีราคาสูงกว่า เนื่องจาก Apple มีการตั้งราคาที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในทางกลับกัน Android มีตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพง สมาร์ทโฟน Android ที่ราคาถูกก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อสมาร์ทโฟนที่ตรงกับงบประมาณของตนได้5. การปรับแต่งและความยืดหยุ่น (Customization and Flexibility)Android มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอหลัก เพิ่มวิดเจ็ต และตั้งค่าระบบได้ตามใจชอบ ในขณะที่ iOS มีการควบคุมที่เข้มงวดมากกว่า และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับแต่งระบบมากนัก6. การอัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Updates)การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก iOS มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สม่ำเสมอและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถรับการอัปเดตใหม่ ๆ ได้ทันทีเมื่อมีการปล่อยในขณะที่ Android การอัปเดตซอฟต์แวร์อาจจะล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านการปรับแต่งจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแต่ละราย เช่น Samsung, Xiaomi หรือ OnePlus ทำให้ผู้ใช้บางรายอาจต้องรอนานกว่าจะได้รับการอัปเดตสรุปเมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าทั้ง Android และ iOS มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน หากคุณต้องการระบบที่ใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง iOS อาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่หากคุณต้องการความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า Android ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจการเลือกระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของคุณเอง ควรพิจารณาทุกปัจจัยและทดลองใช้งานเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
Tags : รับจำนำมือถือ
#14
เข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นหรือว่าจะเป็น หัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะ จำหน่ายหัวเจาะ หัวแย๊กหัวเจาะกระแทกหัวเจาะกระแทก คูโบต้าเข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่นสว่านเจาะดิน หัวเจาะ สว่านเจาะดิน หัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะ ขาย เข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะหัวกระแทกหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่น สว่านเจาะดิน หัวเจาะสว่านเจาะดินหัวเจาะรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่น หัวเจาะ ขาย หัวเจาะ ขาย เข็มเจาะแย๊กลูกสูบ หัวเจาะหัวเจาะสว่านเจาะดินหัวทุบรับซ่อมหัวเจาะ ทุกรุ่น
#15
การศึกษา / Flow Chart
July 12, 2024, 11:42:43 AM
หลักสูตร การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18   ปี  หลักการและเหตุผล            กระบวนการของงานในองค์กรอาจมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร  คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน ส่วนงาน ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน และมีความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงาน  นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้อง เป็นมาตรฐาน และลดข้อผิดพลาดของงาน แต่ละส่วนงานเข้าใจขอบเขตของเนื้องาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและนำสู่การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ            หลักสูตรนี้ออกแบบในการเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงในงานของส่วนงานตนเอง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และนำสู่มาตรฐานการทำงาน (Work Standard) ได้อย่างแท้จริงวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเนื้องานในส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในการประยุกต์ใช้เอกสาร และการควบคุมเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO 90014. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสารในการเชื่อมโยงงานร่วมกันไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพหัวข้อการอบรมModule 1 : หลักการและเหตุผลในการจัดทำขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
 • เหตุผล และความสำคัญเอกสารต่าง ๆ และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ
 • ความหมาย โครงสร้าง และสัญลักษณ์ของในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • หลักในการเขียนผังงาน (Flow Chart) การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน work Flow diagram
 • โครงสร้าง การทำรูปเล่ม รูปแบบในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • ร่วมกำหนดโครงสร้างรหัสเอกสารในองค์กรเพื่อเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการดูแล ควบคุมในมาตรฐานเดียวกันตามระบบคุณภาพ
 • Work shop
Module 2 : วิธีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
 • การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ที่ดี
 • ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและการใช้งาน
 • ฝึกการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน
Module 3 : วิธีการเขียนคำบรรยายการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ความหมายของวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • การเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ดี
 • โครงสร้างรูปแบบในการทำรูปเล่มวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
 • ฝึกการเขียนวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ในแต่ละส่วนงาน
 • เมื่อใดที่ต้องปรับปรุงเอกสาร และทำอย่างไร
 • เทคนิคการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดการวางแผนงาน และการดำเนินงาน (Implement) การเขียนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในองค์กร
 • วิธีการควบคุมเอกสาร (Document Control) ให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเอกสารในองค์กรตามระบบคุณภาพ
 • สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ
หมายเหตุ เน้นการฝึกปฏิบัติในการเขียนในแต่ละหน่วยงาน ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัดรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#16
  ทัวร์คามิโคจิ2568 นำเที่ยว เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา ทัวร์คามิโคจิ2568 มีไกด์ดูแล ที่พัก รีสอร์ท ทัวร์คามิโคจิ2568 สบายสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์คามิโคจิ2568 ปี2566 -2567  
#17

พิมพ์นามบัตร
การพิมพ์นามบัตรนั้นตอนแรกถูกใช้ในลัษณะของการแนะนำตัวของตัวเองให้กับบุคคลภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การช่วยให้อีกข้างสามารถจำตัวเองก้าวหน้าขึ้น และก็ทำให้อีกฝ่ายรู้โปรไฟล์ของพวกเราโดยคร่าวๆได้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ตำแหน่ง
ที่อยู่และก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สำหรับการพิมพ์นามบัตรแจกนั้นเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในอดีตกาลในสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้วยเหตุว่าถ้าปรารถนาจดเบอร์โทรศัพท์ต้องใช้การเขียนลงสมุดแล้วจำเป็นต้องซักถามรายละเอียดที่ได้รับมาจากบุคคลนั้น ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่
สะดวกและก็ทำให้เสียเวลาอย่างมาก โดยเฉพาะถ้ามีการประชุมหรือพบปะสนทนาผู้อื่นด้วยแล้ว การพิมพ์นามบัตรจึงนับเป็น
ความจำเป็นอย่างเสียไม่ได้
แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ช่วยสำหรับการแนะนำตนเองแล้วก็โปรไฟล์ได้มากมายหลายวิธี แต่ว่าหากว่านิยามของการ
พิมพ์นามบัตรไม่ใช่แค่เพียงแต่เป็น "Name Card" แม้กระนั้นแปลงเป็น "Business Card" ซึ่งมีความหมายโดยนัยมีบัตรที่ใช้
เพื่อการติดต่อธุรกิจหรือเรียกได้บัตรที่ใช้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก็ได้ สำหรับการติดต่อธุรกิจกับคนอื่นๆนั้นการแจกนามบัตรนั้น
เป็นสิ่งที่จำเป็นมากในปัจจุบัน โดยยิ่งไปกว่านั้นค่านิยมของญี่ปุ่นนั้นนับว่าให้พกนามบัตรประจำตัวตลอดระยะเวลารวมทั้งให้ความเอาใจใส่มาก
กว่ากระเป๋าใส่สตางค์อีกด้วย เนื่องจากถ้าหากมีการพบเจอบุคคลภายนอกจนเกิดการแนะนำตัวแล้วไม่มีนามบัตรจัดว่าเสียมารยาท
และไม่ให้เกียรติบุคคลนั้น ฉะนั้นการพิมพ์นามบัตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในเชิงธุรกิจแต่ว่ารวมถึงคนทั่วๆไปด้วย ลักษณะของนามบัตรนั้นจะไม่เหมือนกันออกไปตามจุดประสงค์การใช้แรงงาน อาทิเช่น ใช้ชี้แนะเป็นการส่วนตัว หรือ แนะ
นำในทางธุรกิจ เป็นต้น โดยเนื้อหาข้อมูลสำหรับเพื่อการพิมพ์นามบัตรจะต่างกันออกไป โดยปกติข้อมูลพื้นฐานที่ควรจะมีไม่ว่า
นามบัตรแบบไหน คือ 1.ชื่อ – นามสกุลของเจ้าของบัตร 2.เบอร์โทรศัพท์หรือวิถีทางติดต่อโดยจะเป็นแนวทางใดก็ได้อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้หรือหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้ตามแต่สบาย ซึ่งในตอนนี้นอกจากระบุเบอร์โทรศัพท์ มือถือ ที่อยู่ บางครั้งก็อาจจะเพิ่มอีกที่อยู่อีเมล
facebook LineID เพิ่มอีกเป็นต้น แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็นการพิมพ์นามบัตรเพื่อธุรกิจก็ควรมีเพิ่มเติมอีกในเรื่องชื่อบริษัท ตำแหน่ง
ที่รับผิดชอบ และอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีข้อมูลบริษัทอย่างคร่าวๆ รวมถึงการใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัทพ์บางทีอาจจะควรเป็นของบริษัทด้วยเพื่อความน่า
วางใจเป็นต้น
งานพิมพ์นามบัตรนั้นจะมีลักษณะเป็นขนาดแผ่นเดียวโดยมีความแข็งพอสมควร ไม่ควรบางหรืออ่อนตัวกระทั่งเกินความจำเป็น ซึ่ง
ขนาดอาจจะมีแตกต่างออกไปบ้างเล็กน้อยแต่ไม่สมควรไม่เหมือนกับขนาดมาตรฐานมากนัก โน่นเป็น 3.5 x 2.125 นิ้ว เพราะว่าขนาด
ของบรรจุภัณฑ์ที่วางแบบมาเก็บนามบัตรนั้นจะมีขนาดที่กับขนาดมาตรฐานเป็นหลัก สำหรับกระดาษที่ใช้ต้องมีความหนา
260 แกรมขึ้นไป โดยนิยมกระดาษอาร์ตการ์ดหรือกระดาษแฟนซี โดยการพิมพ์นามบัตรนั้นจะพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้านก็ได้
โดยตอนนี้นิยมพิมพ์สองด้านโดยจะชอบกำหนดเนื้อหาเป็นภาษาไทยด้านหนึ่งแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับการ
ใช้ติดต่อธุรกิจที่อาจจะมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย
การออกแบบนามบัตรให้มีความสวยสดงดงามนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากด้วยเหตุว่าช่วยเพิ่มความน่าวางใจสำหรับในการทำธุรกิจ สำหรับ
คนที่ไม่เคยรู้ท่านหรือบริษัทท่านเป็นการส่วนตัวถ้าหากได้มองเห็นนามบัตรที่มองสง่าผ่าเผยก็จะก่อให้เชื่อถือว่าบริษัทท่านจำเป็นต้องดูน่าไว้ใจตามไป
ด้วย การตกแต่งเพิ่มในกับนามบัตรก็เลยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น การเคลือบ UV ฉาบเงา ฉาบด้าน เคลือบ
Spot UV ปั๊มนูน ปั๊มทอง และก็ฯลฯขึ้นกับความพอใจของแต่ละท่านนั่นเอง
Tags : พิมพ์นามบัตร ด่วน
#18
  จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว พวกเรามีอาหารและของหวานตลอดการเดินทาง จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#19
  ทัวร์เกาหลี 5 ดาว พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์เกาหลี 5 ดาว ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เกาหลี 5 ดาว พวกเรามีของกินและอาหารว่างตลอดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี 5 ดาว พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ  
#20
  ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า จัดทัวร์ศึกษางานเมืองนอก รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์ลี่เจียงแชงกรีล่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567