• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร Marketing for Non-Marketer (การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)

Started by dsmol19, May 23, 2024, 08:57:28 PM

Previous topic - Next topic

dsmol19

Marketing for Non-Marketer(การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)   14 มิถุนายน 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                  หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการตลาดโดยตรงแต่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานการตลาดหรือผู้ที่สนใจ ในด้านการตลาดที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดให้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด          นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนำแนวคิดและเครื่องมือ ในการตลาดมาประยุกต์ใช้ นำทฤษฎีการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาดย่อย การระบุหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมือ ทางการตลาดมาใช้สร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การแสวงหา โอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นผู้เข้าอบรมจะได้ทำการปฏิบัติด้านการตลาดจากกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถคิดงานการตลาดได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาสร้างทางเลือกเพื่อใช้นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการทำงานของหน่วยงานวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหัวข้อการอบรมและ Workshop1. ภาพรวมทางการตลาด (Marketing Overview)2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าและบริการ3. กลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน ช่วงชีวิตของสินค้าและบริการ4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)     -   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ 5. การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด (Market Analysis)6. ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดและการประยุกต์ใช้      -    การวิเคราะห์ ลูกค้าเป้าหมาย (Customer Analysis)7. ประเด็นที่ควรรู้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ8. ลูกค้าซื้อหรือต้องการอะไรจากผู้จำหน่ายสินค้า9. ผลิตภัณฑ์ (Product) ยี่ห้อ (Brand Name)10. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)11. จุดขายของผลิตภัณฑ์ (Selling Point)12. ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)13. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)      -    B2B (Business to Business)      -    B2C (Business to Consumer)14. การส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Promotion)     -   ประโยชน์และข้อจำกัดของการส่งเสริมแต่ละประเภท     -   การโฆษณา  (Advertising)     -   พนักงานขาย (Personal Selling)     -   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)     -   Consumer vs. Trade Promotion     -   การส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้     -   คูปอง ลด แลก แจก และแถม จับรางวัล         การชิงโชค ฯลฯ15. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)16. CSR     -   ความหมายของ CSR (Corporate Social Responsibility     -   การทำ CSR ให้เกิดประสิทธิภาพ17. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)18. .บห่อ (Packaging)19. ราคา (Price)      -    ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive)      -    คุณค่าของราคา  (Price Value)      -    เทคนิคการตั้งราคาเพื่อได้รับกำไรสูงสุด     (Maximum Price)20. สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Jenny937